stronger en Roumain

prononciation
adj. puternic, tare, solid, rezistent, intens, robust, pronunţat, viguros, durabil, energic, viu, trainic, în putere, sănătos, violent, aspru, convingător, iute, înţepător, voinicos, eroic, vârtos

Exemples

They include, most of all, stronger contractual rights to enhance consumer confidence, lower costs and administrative burdens, and a single company statute for SMEs.
Acestea includ, în principal, drepturi contractuale mai mari, pentru a spori încrederea consumatorilor, costuri şi sarcini administrative reduse, precum şi un statut unic pentru IMM-uri.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Yes, economic recovery needs to be coupled with smart green growth if we want to come out of this crisis stronger.
Da, relansarea economiei trebuie asociată cu dezvoltarea tehnologiilor verzi inteligente dacă dorim să ieşim din această criză mai puternici.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The role of Europe is not to support the politics and the destruction imposed by the stronger side.
Rolul Europei nu este de a sprijini politica şi distrugerea proliferată de partea mai puternică.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Europe needs a stronger, more expansive European Union, with a policy of prevention which will not allow such atrocities to ever happen again.
Europa are nevoie de o Uniune Europeană mai puternică şi mai extinsă, a cărei politică preventivă să nu mai permită asemenea atrocităţi.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
It is strange that today there is talk of Turkey's entry into Europe, when Belarus has a much stronger and more significant partnership role with Europe.
Este ciudat că în prezent există discuţii despre intrarea Turciei în Europa, în timp ce Belarus are un rol de parteneriat mai puternic şi mai semnificativ legat de Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
We need to create a common energy policy with stronger solidarity among Member States, with better coordination and by linking up the networks.
Trebuie să creăm o politică energetică comună, bazată pe o mai mare solidaritate între statele membre, cu o mai bună coordonare și prin unirea rețelelor.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Perhaps it can do so if it takes stronger measures than it has done so far.
Poate că ar putea să îl găsească dacă adoptă măsuri mai ferme decât până acum.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The solution lies in an invigorated Quartet and particularly in redoubling the joint effort between the new US administration and a stronger and more integrated EU.
Soluţia rezidă într-un Cvartet revigorat şi, în special, în intensificarea eforturilor comune ale noii administraţii americane şi ale unei UE mai puternice şi mai integrate.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
It is also of the utmost importance that we introduce a degree of harmonisation as regards the handling of biometric data, because a chain is no stronger than its weakest link.
De asemenea, este extrem de importantă introducerea unui grad de armonizare cu privire la manipularea datelor biometrice, deoarece un lanţ nu este mai puternic decât veriga sa cea mai slabă.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Nevertheless, Parliament could have sent out a stronger signal; the resolution remains too weak on some points.
Cu toate acestea, Parlamentul ar fi putut trimite un semnal mai puternic; rezoluţia rămâne prea slabă în unele puncte.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!


© dictionarist.com