vitality en Polonais

prononciation
n. żywotność, witalność

Exemples

It affects society, depriving it of vitality, and it affects the economy, which loses skills and experience that will take years to rebuild.
Bezrobocie uderza w społeczeństwo, pozbawiając go witalności, uderza w gospodarkę, która traci kompetencje i doświadczenie, których odtworzenie będzie trwało latami.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I firmly believe that it is the vitality of the economy and that alone that will enable us to conduct the true social policy that we need.
Jestem głęboko przekonany, że na tym przede wszystkim polega gospodarka oraz że to tylko pozwoli nam realizować prawdziwie społeczną politykę, której potrzebujemy.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
There was an element within the boundaries of the regime, certainly, of vitality, an element of plurality, an obvious desire for change, for openness, for reform.
W granicach wyznaczonych przez reżim irański niewątpliwie pojawił się element witalności, element pluralizmu, wyraźne pragnienie zmian, otwartości, reform.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
This gives Parliament the vitality which you spoke of, Mr President, in your speech at the beginning today.
To daje tej witalności Parlamentu, o której pan mówił, panie przewodniczący, w swoim przemówieniu dzisiaj na początku.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
To achieve that, we have to focus our efforts on the vitality and dynamism of businesses (especially SMEs and technological and scientific industries) and on training our people appropriately.
Aby to osiągnąć musimy skoncentrować nasze działania na żywotności i dynamizmie przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP oraz instytucji technologicznych i naukowych), a także na odpowiednim kształceniu naszych obywateli.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The issues relating to labour migration are relevant to the competitiveness and vitality of economies.
Kwestie związane z migracją zarobkową mają znaczenie dla konkurencyjności i dynamiki gospodarki.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
EU agriculture has an essential role to play in providing employment and maintaining vitality in rural areas, while the European agri-food model is a strategic component of the European economy.
Rolnictwo UE ma do odegrania zasadniczą rolę na rzecz zapewnienia zatrudnienia i utrzymania dynamiki obszarów wiejskich, podczas gdy europejski model rolno-spożywczy jest strategicznym elementem gospodarki europejskiej.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Cultural diversity is indeed the essence of Europe, the source of its vitality.
Różnorodność kulturowa jest rzeczywiście istotą Europy, źródłem jej witalności.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The Stockholm programme adopted by the Council on 10 and 11 December 2009 acknowledged that the migration of labour can increase competitiveness and economic vitality.
Według programu sztokholmskiego przyjętego przez Radę Europejską w dniach 10-11 grudnia 2009 r. imigracja siły roboczej może poprawić konkurencyjność i dynamikę gospodarki.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
The Stockholm Programme adopted by the European Council on 10 and 11 December 2009 expressed the view that labour immigration may increase competitiveness and economic vitality.
Według programu sztokholmskiego, przyjętego przez Radę Europejską w dniach 10-11 grudnia 2009 r., imigracja siły roboczej może poprawić konkurencyjność i dynamikę gospodarki.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!

Synonymes

an energetic style: vigor, twinkle, verve, energy, vim, sparkle, vigour, light, spark, muscularity
a healthy capacity for vigorous activity: ch'i, chi, energy, healthiness, good health, juice, qi, vim, ki
the property of being able to survive and grow: liveness, alive, live, animation, animateness, aliveness, dead
(biology) a hypothetical force (not physical or chemical) once thought by Henri Bergson to cause the evolution and development of organisms: force, elan vital, life force, vital force


dictionary extension
© dictionarist.com