principally en Polonais

prononciation
adv. głównie

Exemples

The place of anti-Christian Communism has today been taken principally by militant Islam.
Miejsce antychrześcijańskiego komunizmu zajmuje dziś przede wszystkim wojowniczy islam.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Terrorism has to be well organised to survive, and for this it principally needs money.
Terroryzm musi być dobrze zorganizowany, żeby przetrwać, a w tym celu potrzebuje przede wszystkim pieniędzy.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I am thinking principally, here, about countries belonging to the European Union.
Mam tu na myśli przede wszystkim kraje należące do Unii Europejskiej.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
This end can, principally, be served by SOLVIT.
I temu przede wszystkim może służyć SOLVIT.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
I think, Mr President, that the Cohesion Policy, as a financial instrument principally for regional development, must remain targeted at regions.
Panie przewodniczący, uważam, że jako instrument finansowy mający wspomagać przede wszystkim rozwój regionalny, polityka spójności musi pozostać ukierunkowana na regiony.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
If Europe is to be a continent of equal opportunities, the answer to this state of affairs is, principally, cohesion policy and structural policy.
Jeżeli Europa ma być kontynentem równych szans, to odpowiedzią na ten stan rzeczy jest przede wszystkim polityka spójności i polityka strukturalna.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Firstly, because until now, Europeana has contained, principally, works coming from just a few of the most active countries.
Po pierwsze, dlatego, że jak do tej pory Europeana zawiera przede wszystkim dzieła pochodzące z kilku najbardziej aktywnych państw.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
This is extremely important, not only for their sakes, but principally out of respect for the decisions made by their voters.
Jest to niezmiernie istotne nie tylko ze względu na nich, ale przede wszystkim ze względu na szacunek dla decyzji wyborców.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
In the European Union and its Member States we are thinking, principally, of development in the area of cohesion.
W Unii Europejskiej, w państwach członkowskich, to przede wszystkim rozwój zmierzający w kierunku spójności.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!
Europe is not principally built on those things, but on citizenship.
Zasadniczo Europa nie została zbudowana na tych dwóch aspektach, ale na obywatelskości.
pronunciation pronunciation pronunciation Signaler une erreur!

Synonymes

for the most part: in the main, mainly, chiefly, primarily


dictionary extension
© dictionarist.com